Refundacja kosztów


Studenci UMED Wrocław należący do Studenckiego Towarzystwa Naukowe UMED we Wrocławiu mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów za konferencje, zjazdy i wyjazdy naukowe (udział czynny) , które odbywają się poza Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Można ubiegać się o refundację kosztów za dojazdy.

Podstawą ubiegania się o refundację jest złożenie podania z dołączonymi rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki (bilety kolejowe/autobusowe), kserokopią potwierdzenia czynnego udziału w konferencji oraz potwierdzeniami dokonania przelewów (jeśli płatność była dokonana przelewem). Podanie wraz z dołączonymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów ul. Wojciecha z Brudzewa 12 ( dom studencki "Bliźniak") . O wysokości refundacji decyduje kolejność podań oraz ilość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Maksymalne kwoty dofinansowania w roku akademickim 2017/18:

 - aktywny udział w Konferencji o randze mininum Ogólnopolskiej  - 200zł/ 1 pracę bez względu na ilość współautorów

 - aktywny udział w Konferencji zagranicznej  - 400zł/ 1 pracę bez względu na ilość współautorów

 - Obóz naukowy - maksymalnie 500zł/ 1 tydzień

 - Organizacja Konferencji naukowej - maksymalnie 500zł, z przeznaczeniem na nagrody i materialy papiernicze. Kwestie socjalne, jak poczęstunek i gadżety, nie podlegają dofinansowaniu. 

Zarząd STN zastrzega sobie prawo do przyznania kwot wyższych, niż przedstawione, w sytuacjach szczególnych, po konsulttacji z Opiekunem STN.
WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE--> Wzór_podanie_dofinansowanie Wzór_podanie_dofinansowanie