Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


  

I Przepisy ogólne:
                                                                               §1

 

 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwana dalej STN UM we Wrocławiu.
 2. STN używa tłumaczenia nazwy na język angielski: Students’ Scientific Society of Wroclaw Medical University.
 3. Teren działania STN UM we Wrocławiu obejmuje obszar związany z zasięgiem działania Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwanej dalej UM we Wrocławiu.
 4. Siedziba STN UM we Wrocławiu mieści się w  Centrum Naukowej Informacji Medycznej" UM we Wrocławiu, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, nr lokalu: 2A 132.1.

 

§ 2

 

 1. STN UM we Wrocławiu działa w oparciu o:
  1. Ustawę  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572);
  2. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
  3. Regulamin rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych i zespołów studenckich i doktoranckich działających na Uczelni;
  4. Niniejszy statut;
  5. Uchwały władz STN UM we Wrocławiu, w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

             § 3

 

 1. STN UM we Wrocławiu posługuje się znakami organizacyjnymi, których wzór określony jest w załączniku nr 1 do statutu.
 2. STN UM we Wrocławiu używa pieczątki z napisem „Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 50-368 Wrocław ul. K. Marcinkowskiego 2-6, nr lokalu: 2A 132.1.
 3. STN UM we Wrocławiu używa papieru firmowego, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do statutu.

 

II Cel i sposoby działania:

                                                                             

                                                                               § 4

 

 1. Celem działalności STN UM we Wrocławiu jest:
  1. Rozwijanie naukowych zainteresowań studentów i wdrażanie ich do pracy naukowo-badawczej;
  2. Pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych o charakterze teoretycznym i praktycznym;
  3. Szerzenie i propagowanie zdobyczy nauk medycznych;
  4. Reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego wobec władz i pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także innych organizacji.

§ 5

 

 1. STN UM we Wrocławiu realizuje swoje cele poprzez:
  1. Nieodpłatne wykonywanie przez członków STN UM we Wrocławiu indywidualnych i zespołowych prac badawczych realizowanych pod kierunkiem opiekunów studenckich kół naukowych;
  2. Organizację i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych z zakresu nauk medycznych, w tym organizowanie corocznej Studenckiej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców Uczelni Medycznych;
  3. Współpracę z innymi organizacjami uczelnianymi, krajowymi i zagranicznymi;
  4. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających działalność w Studenckich Kołach Naukowych (zasady określa załącznik nr 5);
  5. Organizowanie rankingu Studenckich Kół Naukowych (zasady określa  załącznik nr 6);
  6. Zabezpieczanie środków finansowych na realizację  celów;
  7. Inne inicjatywy  pozwalające na realizację celów STN UM we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

III Członkostwo, prawa i obowiązki:

 

§ 6

 

 1. Członkiem STN UM we Wrocławiu jest każdy student  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu będący członkiem Studenckiego Koła Naukowego, zwanego dalej SKN, działającego przy katedrze, klinice lub zakładzie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu lub SKN działającego na bazie obcej, zarejestrowanego w Uczelnianym Rejestrze Organizacji Studenckich UM we Wrocławiu.
 2. Członkiem STN UM we Wrocławiu może być także student innej uczelni medycznej, realizujący na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu część swojego programu studiów, pod warunkiem przynależności do Studenckiego Koła Naukowego działającego przy katedrze, klinice lub zakładzie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu lub SKN działającego na bazie obcej, zarejestrowanego w Uczelnianym Rejestrze Organizacji Studenckich UM we Wrocławiu.
 3. O przyjęciu do Studenckiego Koła Naukowego decyduje statut SKN.

 

§7

 

 1. Członkowie STN UM we Wrocławiu dzielą się na :
  1. Zwyczajnych;
  2. Nadzwyczajnych;
  3. Członkiem zwyczajnym jest każdy student UM we Wrocławiu zapisany do SKN.
  4. Członkiem nadzwyczajnym nazywany jest student innej uczelni niż UM we Wrocławiu, realizujący na UM we Wrocławiu część swojego programu studiów, będący członkiem SKN. Członkostwo wygasa z momentem zakończenia nauki na UM we Wrocławiu.
  5. Członek zwyczajny STN UM we Wrocławiu ma prawo do:
   1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz STN UM we Wrocławiu;
   2. Uczestniczenia w pracach SKN UM we Wrocławiu;
   3. Zgłaszania wniosków i zapytań do władz STN UM we Wrocławiu;
   4. Korzystania z innych przywilejów wynikających z realizacji celów statutowych STN UM we Wrocławiu.
   5. Członek nadzwyczajny STN UM we Wrocławiu ma prawo do:
    1. Uczestnictwa w pracach SKN;
    2. Zgłaszania wniosków i zapytań do władz STN UM we Wrocławiu;
    3. Korzystania z innych przywilejów wynikających z realizacji celów statutowych STN UM we Wrocławiu.
    4. Członek STN UM we Wrocławiu zobowiązany jest do:
     1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów statutowych STN UM we Wrocławiu;
     2. Przestrzegania Statutu, Regulaminów i Uchwał władz STN UM we Wrocławiu;
     3. Dbanie o dobre imię STN UM we Wrocławiu.
     4. Utrata członkostwa w STN UM we Wrocławiu następuje na skutek:
      1. Złożenia oświadczenia o rezygnacji;
      2. Utraty praw studenta Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
      3. Rozwiązania SKN;
      4. Utraty członkostwa w SKN lub na mocy uchwały zarządu STN UM we Wrocławiu;
      5. Od uchwały Zarządu STN UM we Wrocławiu o wykluczeniu z STN UM we Wrocławiu  przysługuje odwołanie do  Walnego Zgromadzenia STN UM we Wrocławiu.

 

 

 

IV Władze:

 

                                                                               §8

 

 1. Najwyższą władzą STN UM we Wrocławiu jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie zwyczajni STN UM we Wrocławiu.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej 1 raz w roku przez Zarząd STN UM we Wrocławiu. Zarząd powiadamia wszystkich członków o dacie i miejscu zebrania 14  dni przed wyznaczonym terminem. Powiadomienie odbywa się w postaci drukowanych ogłoszeń rozwieszonych na terenie UM we Wrocławiu oraz na oficjalnej stronie internetowej STN UM we Wrocławiu.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 20 uprawnionych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Określenie głównych kierunków działania STN we Wrocławiu;
  2. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków STN UM we Wrocławiu pod obrady Walnego Zgromadzenia;
  3. Wybór i odwołanie Członków Zarządu;
  4. Wybór i odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej;
  5. Zebrania Walnego Zgromadzenia są protokołowane.

 

                                                                              §9

 

 1. Zarząd STN UM we Wrocławiu jest organem wykonawczym STN UM we Wrocławiu.
 2. Zarząd STN UM we Wrocławiu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Każdy członek Walnego Zgromadzenia dysponuje ilością głosów odpowiadającą ilości wakatów. Członkami Zarządu zostają osoby, które w głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a ich przyjęcie skutkowałoby większą liczbą Członków Zarządu niż 10, to dla osób z najniższą liczbą głosów uprawniających do zajęcia miejsca w Zarządzie rozpisywana jest dodatkowa tura wyborów, nie później niż do 30 października bieżącego roku kalendarzowego. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba kończąca studia przed rozpoczęciem kadencji, na którą rozpisywane są wybory.
 3. Członkowie Zarządu STN UM nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu oraz Ciał Kolegialnych Uczelni. Kandydaci na Członków Zarządu STN UM nie mogą jednocześnie startować w wyborach na Członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Kadencja Zarządu STN UM we Wrocławiu jest dwuletnia.
 5. Zarząd STN UM we Wrocławiu składa się z 10 osób.
 6. Zarząd STN UM we Wrocławiu, przy obecności wszystkich Członków Zarządu, zwykłą większością głosów, ukonstytuowuje się wyłaniając spośród siebie w głosowaniu jawnym:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesa ds. Marketingowych,
  3. Wiceprezesa ds. Organizacyjnych.
  4. W przypadku zaistnienia sytuacji wakujących stanowisk:
   1. Prezesa lub Wiceprezesa – Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie nowego Prezesa/Wiceprezesa i rozpisywane są wybory uzupełniające.
   2. Członka Zarządu - rozpisywane są wybory uzupełniające.
   3. Dokumenty i zobowiązania w imieniu STN UM we Wrocławiu podpisuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes ds. Organizacyjnych.  W razie nieobecności Wiceprezesa ds. Organizacyjnych prawo to zyskuje Wiceprezes ds. Marketingowych.
   4. Wybory do Zarządu STN UM we Wrocławiu odbywają się w ostatnim roku akademickim danej kadencji, nie później niż 30. maja. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna działalność wraz z 1. października kolejnego roku akademickiego.
   5. Zarząd STN UM we Wrocławiu na wniosek Prezesa Zarządu lub Walnego Zgromadzenia może, bezwzględną większością głosów, uchwalić nadanie tytułu „Honorowego Członka Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” osobie o szczególnych zasługach dla STN UM we Wrocławiu. 10. 

 

§10

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność STN UM we Wrocławiu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Każdy członek Walnego Zgromadzenia dysponuje ilością głosów odpowiadającą ilości wakatów. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które w głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a ich przyjęcie skutkowałoby większą liczbą Członków Komisji Rewizyjnej niż 3, to dla osób z najniższą liczbą głosów uprawniających do zajęcia miejsca w Komisji Rewizyjnej rozpisywana jest dodatkowa tura wyborów, nie później niż do 30 października bieżącego roku kalendarzowego. Kandydatem na Członka Komisji Rewizyjnej nie może być osoba kończąca studia przed rozpoczęciem kadencji, na którą rozpisywane są wybory.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Towarzystwa STN UM we Wrocławiu oraz Ciał Kolegialnych Uczelni. Kandydaci na Członków Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie startować w wyborach na Członków Zarządu STN UM we Wrocławiu.
 4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  1. Kontrola działalności finansowej STN UM we Wrocławiu, która powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku;
  2. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności finansowej Zarządu STN UM we Wrocławiu;
  3. Przedstawianie Zarządowi STN UM we Wrocławiu uwag i wniosków dotyczących działalności STN UM we Wrocławiu;
  4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest dwuletnia.
 5. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w ostatnim roku akademickim danej kadencji, nie później niż 30. maja. Nowo wybrana Komisja rozpoczyna działalność wraz z 1. października kolejnego roku akademickiego.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji wakującego stanowiska Członka Komisji Rewizyjnej rozpisywane są wybory uzupełniające.

 

V Struktura: 

                                                                             

§11

 

 1. Jednostką organizacyjną STN UM jest Studenckie Koło Naukowe.
 2. SKN jest strukturą działającą przy jednostce organizacyjnej UM we Wrocławiu lub bazie obcej, zarejestrowaną w Uczelnianym Rejestrze Organizacji Studenckich UM we Wrocławiu, w skład której wchodzą studenci UM we Wrocławiu (Członkowie SKN), a której działalność nadzoruje nauczyciel akademicki UM we Wrocławiu (Opiekun SKN).
 3. Władze SKN są wybierane na podstawie Regulaminu lub Statutu danego SKN.
 4. Do obowiązków Władz SKN należy:
  1. Aktualizacja SKN w terminie do 30 listopada bieżącego roku akademickiego (zasady określa załącznik nr 3);
  2. Zgłaszanie do Zarządu STN UM oraz Działu Spraw Studenckich UM we Wrocławiu istotnych zmian dotyczących SKN (np.: nazwa SKN, siedziba, opiekun, przewodniczący) w ciągu 14 dni od ich zmiany,
  3. Reprezentowanie SKN przed Zarządem STN UM oraz władzami uczelni,
  4. Upowszechnianie informacji na temat działalności oraz sposobu rekrutacji do SKN
  5. Zarządzanie podstroną SKN na stronie internetowej STN UM we Wrocławiu.
  6. Członkowie SKN mają prawo ubiegać się o zaświadczenia o działalności w SKN. (zasady określa załącznik nr 5)
  7.  Zasady rejestracji nowego SKN określa załącznik nr 4.

 

VI Finanse:

 

                                                                              §12

 

 1. Fundusze STN UM we Wrocławiu stanowią :
  1. Środki przekazywane przez Władze UM we Wrocławiu;
  2. Środki materialne pozyskiwane od sponsorów;
  3. Opłaty za konferencje, zjazdy (po uzyskaniu zgody Władz UM we Wrocławiu na ich pobieranie);
  4. Środki przekazane na konto UM we Wrocławiu z przeznaczeniem dla STN UM we Wrocławiu

 

 

VII Nadzór nad STN UM we Wrocławiu:

 

                                                                              §13

 

 1. Nadzór nad działalnością STN UM we Wrocławiu prowadzi z  upoważnienia Rektora UM we Wrocławiu Pełnomocnik ds. Studenckich Kół Naukowych.

   

VIII Przepisy końcowe:

 

                                                                              §14

 

 1. Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Zarządu STN UM we Wrocławiu bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu i jest przedkładana do akceptacji Prorektorowi ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.
 2. STN UM we Wrocławiu podlega wpisowi do rejestru organizacji studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 3. Sytuacje niewyszczególnione w niniejszym Statucie będą rozpatrywane  w oparciu o interpretację „Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych i zespołów- studenckich i doktoranckich działających w Uczelni,” bądź innych obowiązujących przepisów.

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zarząd STN UM we Wrocławiu i po zatwierdzeniu przez Rektora UM we Wrocławiu.