Zaświadczenia STN


 1. Zaświadczenie jest potwierdzeniem uczestnictwa studenta w kole naukowym oraz aktywnej pracy naukowej,zgodnej z regulaminem lub statutem Studenckiego Koła Naukowego (w skrócie SKN) oraz regulaminem STN UM we Wrocławiu. 

 2. O wydanie zaświadczenie mogą ubiegać się członkowie Studenckich Kół Naukowych działających w ramach Katedr, Klinik, Zakładów Uniwersytetu Medycznego i w inny jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego.
   
 3. Organem uprawnionym do wystawiania zaświadczenia jest STN AM we Wrocławiu, który jest reprezentowany przez Zarząd STN UM.

 4. Warunkiem wystawienia zaświadczenia jest spełnienie wszystkich punktów tego regulaminu.

 5. Wydawane zaświadczenie jest numerowane, a jego wydanie jest odnotowywane.

 6. Zaświadczenie wydawane jest na prośbę Studenta/Lekarza stażysty , w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia prośby do STN UM we Wrocławiu.

 7. Student może otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w STN jeżeli spełnia warunki:
  SKN, do którego należy Student musi być zarejestrowane w STN UM we Wrocławiu.
  Student/Abolwent musi być członkiem SKN, czyli musi zostać wpisany na listę członków SKN.

 8. Student starający się o zaświadczenie musi być członkiem SKN przez min. rok (Nazwisko studenta musi znajdować się na liście członków dostarczanej do STN wraz z dokumentami rejestrującymi wznowienie działalności SKN oraz na liście podsumowującej działalność SKN w danym roku akademickim).

 9. Zaświadczenie jest zatwierdzane przez: 

  Pełnomocnika Rektora ds. STN
  Opiekuna SKN
  Przewodniczącego/ W-ce Przewodniczącego SKN
  Zarząd STN UM we Wrocławiu.  Wniosek

  1. Wypełniony elektronicznie druk należy złożyć w Elektronicznym Systemie STN.

  2. Informacje o odbiorze zaświadczenia będą podawane drogą mailową na stronie internetowej STN wg kolejności składania wniosków.

  Do pobrania:

  wniosek o wystawienie zaświadczenia o działalności w SKN wniosek o wystawienie zaświadczenia o działalności w SKN